Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC quý III năm 2022
Ngày cập nhật 02/11/2022

Thực hiện công văn số 114/PNV-CCHC ngày 01/3/2022 của phòng Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính năm 2022; UBND phường Thủy Vân báo cáo cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

1. Công tác xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính:

Trên cơ sở Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 UBND phường đã thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức về nội dung chương trình cải cách hành chính, thủ tục hành chính liên quan.

2. Công tác tổ chức chỉ đạo điều hành cải cách hành chính:

UBND phường đã ban hành một số văn bản quan trọng để chỉ đạo, điều hành CCHC như sau:

- Chương trình công tác trọng tâm năm 2022.

- Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 số 209/QĐ-UBND ngày 31/12/2022

- Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 số 32/KH-UBND ngày 27/12/2022

- Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 số 07/KH-UBND ngày 11/01/2022.

3. Công tác tuyên truyền Cải cách hành chính:

UBND phường đã triển khai Kế hoạch và nhiệm vụ CCHC trong Hội nghị cán bộ công chức phường. Đồng thời thông qua Đài truyền thanh của phường để tuyên truyền về Kế hoạch CCHC năm 2022.

II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính:

1. Cải cách thể chế:

UBND phường đã xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC năm 2022, đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức về nội dung chương trình cải cách hành chính, thủ tục hành chính liên quan.

Văn phòng UBND đã phối hợp với Tư pháp tổ chức kiểm tra, rà soát, thẩm định các quyết định, chỉ thị của UBND, Nghị quyết của HĐND đúng quy trình, nội dung, thể thức quy định của pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính:

UBND phường đã tổ chức thực hiện nghiêm các quy định trong việc niêm yết công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính cấp phường, niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở UBND phường, tạo điều kiện cho nhân dân biết để thuận lợi trong việc tra cứu, giám sát và kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đang được UBND phường thay thế, ban hành Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND phường, chương trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng năm 2022, quyết định về việc ban hành mục tiêu chất lượng của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND phường.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:

UBND phường tiếp tục rà soát đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường nói chung trong đó rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” nhằm tinh gọn, củng cố và nâng cao chất lượng thực hiện.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa. Chú trọng đào tạo chuyên sâu đối với cán bộ có năng lực, đúng chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo quy định để làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND ngày một chất lượng trong xây dựng và hoạch định chính sách phát triển KT-XH của địa phương; ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực.

5. Cải cách tài chính công:

   Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi cho các hoạt động của cả hệ thống chính trị  đòi hỏi phải thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính ngay trong nội bộ từ phường cho đến từng tổ dân phố. UBND phường đã chủ động tham mưu TT HĐND thông qua kế hoạch sử dụng ngân sách, điều hành kinh phí, bố trí các nội dung nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, thực hiện công khai việc chi tiêu nội bộ; tích cực thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi, tập trung ưu tiên chi lương, phụ cấp cho CBCC đầy đủ.

Đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan. Việc quản lý sử dụng tài sản công và Quy chế thăm viếng triển khai thực hiện theo quy chế.

6. Hiện đại hóa nền hành chính:

Tổ chức thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động cơ quan nhà nước, thực hiện việc gửi nhận văn bản qua mạng tin học theo hướng dẫn của UBND thành phố đảm bảo yêu cầu. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công nghệ thông tin do cấp trên tổ chức và triển khai thực hiện ứng dụng phần mềm vào việc lập kế hoạch kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng hàng năm.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc gửi nhận văn bản và trao đổi thông tin qua mạng, áp dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử vào giải quyết thủ tục hành chính.

7. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tiếp tục hoạt động ổn định, công khai kịp thời, đầy đủ danh mục thủ tục hành chính, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí. Cơ sở vật chất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng tiêu chuẩn.

  -Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC từ 08/6/2022 đến 08/9/2022 là: 1.159  hồ sơ (trong đó : Số hồ sơ mới tiếp nhận: 1.159 hồ sơ; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là : 0 hồ sơ)

- Kết quả giải quyết TTHC:

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 1.159 hồ sơ.

+ Số hồ sơ giải quyết đúng hẹn: 1.151 hồ sơ, chiếm tỷ lệ: 99,3%.

+ Số hồ sơ giải quyết trễ hẹn: 08 hồ sơ, chiếm tỷ lệ: 0,7%.

Lý do trễ hẹn: do chờ bổ sung hồ sơ chuyển xác minh nhưng ngành không thực hiện trên hệ thống nên dẫn đến quá hạn.

- Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân: có báo cáo riêng

- Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của người dân: không nhận được được ý kiến, kiến nghị nào của người dân liên quan đến thủ tục hành chính.

- Kết quả giải quyết ý kiến chỉ đạo: từ 08/6 đến 08/9 UBND phường nhận 04 ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố; kết quả giải quyết đúng hạn: 03/04 ý kiến, đạt tỷ lệ 75%.

 III. Đánh giá chung:

  1. Ưu điểm:

Công tác Cải cách hành chính được UBND phường triển khai thực hiện có hiệu quả.

Nhận thức của cán bộ, công chức phường về cải cách hành chính được nâng lên; tác phong lề lối làm việc, đạo đức công vụ được cải thiện đáng kể.

Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình cải cách hành chính đảm bảo yêu cầu giúp công tác chỉ đạo được thuận lợi cho kết quả khá.

Việc công khai các TTHC, triển khai cơ chế “một cửa”, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nói riêng và công tác kiểm soát TTHC nói chung.

2. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị:

Hiện nay chế độ, chính sách trong các lĩnh vực thuộc bộ TTHC phường thay đổi thường xuyên dẫn đến khối lượng các TTHC phải đề nghị bãi bỏ, thay đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới là khá nhiều, do đó khó khăn trong công tác kiểm soát, thực hiện, không đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra.

- Quy trình thủ tục quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng chưa rõ nét  gây lúng túng cho cán bộ, công chức sử dụng.

- Việc áp dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành chưa đồng bộ, còn xảy ra nhiều lỗi trong quá trình thực hiện dẫn đến hồ sơ trễ hẹn, một số hồ sơ thực hiện chậm.

IV. Phương hướng nhiệm vụ

- Thực hiện hoàn thành công tác CCHC năm 2022.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC nhằm giúp dân hiểu rõ hoạt động CCHC của cơ quan Nhà nước ở địa phương.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức nhất là tại Bộ phận TN&TKQ chú trọng bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng CNTT, quản lý Nhà nước.

- Quan tâm tạo điều kiện về trang thiết bị phục vụ công tác.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch tại cơ quan.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo kế hoạch CCHC của UBND thành phố.              

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2022, UBND phường Thủy Vân kính gửi UBND thành phố và phòng Nội vụ được biết./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 855.240
Truy cập hiện tại 366