Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 phường Thủy Vân
Ngày cập nhật 27/02/2023

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND thành phố Huế việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của thành phố Huế với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số; ngày 06 tháng 01 năm 2023. UBND phường Thủy Vân ban hành  quyết định số 06 ngày 05 tháng 01 năm 2023  về Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của phường Thủy Vân với trọng tâm là chuyển đổi số 

Theo nội dung kế hoạch, công tác cải cách hành chính năm 2023 tại UBND phường Thủy Vân  tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số . Qua đó đã đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu như:

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy việc xây dựng và phát triển chính quyền số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạtđộng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấpdịch vụ công cho người dân, tổ chức;

- Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức Phường đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, đặc biệt là cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại Phường;

- Tăng cường đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân;

- Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu; Chuyển biến mạnh mẽ nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Phường.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 727.772
Truy cập hiện tại 165