Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Một số điểm thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội có hiệu lực trong năm 2021
Ngày cập nhật 07/07/2021

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của người lao động trong cả nhà nước và lao động tại các công ty. Để phù hợp với sự phát triển của đất nước thì luật bảo hiểm xã hội mới nhất 2021 đã có những thay đổi về các khoản trợ cấp, về chế độ hưu trí và một số chế độ khác. Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021 có những nội dung gì người lao động cần lưu ý? Năm 2021 đánh dấu bước chuyển biến quan trọng khi nhiều nội dung quan trọng về chính sách BHXH sẽ chính thức có hiệu lực.

 

Năm 2021 vẫn áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tuy nhiên có một số điều, khoản của Luật này sẽ được thay đổi, cụ thể:

1. Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc:

Căn cứ theo Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội, điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH bắt buộc sẽ có điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng như sau:

1.1. Người lao động, cán bộ, công chức: Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi 03 tháng; nữ đủ 55 tuổi 04 tháng (Trước đây là 60 tuổi với nam; 55 tuổi với nữ).

- Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 (Trước đây nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và không quy định phải làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

- Nam đủ 50 tuổi 03 tháng; nữ đủ 45 tuổi 04 tháng và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò (Trước đây từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi).

Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao (Trước đây không quy định “khi thực hiện nhiệm vụ”).

1.2. Quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan: Nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác (Trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi).

- Nam từ đủ 50 tuổi 03 tháng, nữ từ đủ 45 tuổi 04 tháng, có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 (Trước đây nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và không quy định phải làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

- Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao (Trước đây không quy định “khi thực hiện nhiệm vụ”).

1.3Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn: Tham gia BHXH khỉ nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH và nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng (Trước đây không quy định đối tượng lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã; tuổi nghỉ hưu là đủ 55 tuổi).

2. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động đối với người tham gia BHXH bắt buộc:

Căn cứ theo Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội, điều kiện hưởng lương hưu với những nhóm đối tượng bị suy giảm khả năng lao động như sau:

2.1. Người lao động, cán bộ, công chức, viên chức: Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu nêu trên nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 55 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 50 tuổi 04 tháng, khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% (Trước đây nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi).

- Nam đủ 50 tuổi 03 tháng và nữ phải đủ 45 tuổi 04 tháng khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (Trước đây nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi).

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

2.2. Quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan: Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu nêu trên khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 55 tuổi 03 tháng, nữ đủ 50 tuổi 04 tháng (Trước đây nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi)

- Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3. Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

 Căn cứ theo Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội, điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH như sau:

- Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì được tham gia BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

- Từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Đủ 60 tuổi 03 tháng với nam, 55 tuổi 04 tháng với nữ (Trước đây đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ).

- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Trong những năm qua, chính sách BHXH của Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Trên đây là những quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất 2021 với những thay đổi liên quan đến lương hưu. Người lao động có thể tham khảo để nắm được những thay đổi về chính sách nhằm biết quyền lợi của mình.

 

Thành Trí
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 116.440
Truy cập hiện tại 10