Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Qúy III năm 2022
Ngày cập nhật 02/11/2022

BÁO CÁO

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính Qúy III năm 2022

Thực hiện công văn số 114/PNV-CCHC ngày 01/3/2022 của phòng Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính năm 2022. UBND phường Thủy Vân báo cáo tình hình và kết quả thực hiện như sau:

I. Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

1. Công tác chỉ đạo điều hành.

UBND phường thường xuyên quán triệt và triển khai nội dung Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Thông tư số 02/2017 ngày 31/10/2017 đến từng bộ phận liên quan.                

UBND phường đã ban hành kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 31/12/2021 về việc kiểm soát TTHC, để thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 tại UBND phường.

2. Việc công bố, niêm yết công khai TTHC.

- UBND phường đã chỉ đạo cán bộ làm đầu mối kiểm soát TTHC thực hiện  tổ chức niêm yết công khai các danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường được UBND tỉnh quy định, tại trụ sở UBND phường và trên trang thông tin điện tử của phường , đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. 

Ngoài việc niêm yết công khai trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường thường xuyên thực hiện việc công bố, công khai TTHC trên trang thông tin điện tử của phường. Đặc biệt là các văn bản mới bổ sung thay thế sửa đổi.  

         - Để tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính, Uỷ ban nhân dân phường có thông báo về việc công bố số điện thoại để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân gửi đến UBND phường Thủy Vân và đã đặt hòm thư góp ý tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

    3. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC Qúy III năm 2022: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường đã tiếp nhận tổng 1.159 hồ sơ, trong đó: lĩnh vực tư pháp – hộ tịch là 1.092 hồ sơ; lĩnh vực địa chính là 46 hồ sơ; lĩnh vực chính sách - xã hội là 18 hồ sơ; tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo 03 đơn; thi đua khen thưởng 01 hồ sơ. Đã giải quyết đúng hạn 1.151 hồ sơ, quá hạn 08 hồ sơ, đạt 99,3%. Lý do: do chờ bổ sung hồ sơ chuyển xác minh nhưng ngành không thực hiện trên hệ thống nên dẫn đến quá hạn.

 

4. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính:

Thực hiện Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;  trong quý Ủy ban nhân dân phường không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

5. Công tác truyền thông hổ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:

Ủy ban nhân phường đã ban hành kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 11/01/2022 về việc tuyên truyền CCHC nhằm hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC tại phường.

Chỉ đạo công chức tư pháp phường tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về cải cách TTHC và tuyên truyền qua đài phát thanh của phường, thời lượng phát sóng 10 phút 02 buổi /tuần.  

II. Đánh giá chung:

 Nhìn chung kết quả công tác kiểm soát TTHC trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác rà soát văn bản được lãnh đạo cơ quan quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là việc kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Đã tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các danh mục TTHC giải quyết thuộc thẩm quyền của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở UBND phường, đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đến giải quyết hồ sơ.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9009:2015 tại Ủy ban nhân dân phường đạt hiêụ quả cao.Thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

III. Phương hướng nhiệm vụ:

1. Thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và báo cáo các công việc khác đã được giao nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về công tác kiểm soát TTHC.

 2. Tiếp tục đăng ký rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2022. Báo cáo UBND thành phố các bất cập, vướng mắc (nếu có) để bổ sung vào kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC.

 3. Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

 4. Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; về hành vi của cán bộ, công chức bằng hình thức thông báo công khai đường dây nóng, hòm thư góp ý.

5. Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp tăng cường năng lực cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát TTHC.

 6. Tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trên phương tiện thông tin để phản ánh kết quả công tác chỉ đạo điều hành, sáng kiến cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình cải cách quy trình giải quyết TTHC...

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Qúy III  năm 2022 của Ủy ban nhân dân phường Thủy Vân./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 855.175
Truy cập hiện tại 363